Dla szkół

Dla nauczyciela, pedagoga, psychologa, terapeuty1. Szkolenia specjalistyczne

 W ramach szkoleń specjalistycznych proponujemy Państwu szeroki wachlarz zajęć, podnoszących poziom wiedzy na temat specyficznych zaburzeń wieku dziecięcego. Szkolenia pomogą Państwu w nabyciu kluczowych kompetencji koniecznych w pracy z dziećmi ze swoistymi trudnościami. Szkolenia mają charakter praktycznych warsztatów z elementami seminarium, studium przypadku oraz dyskusji grupowej.

Realizowane tematy:

Specyficzne trudności szkolne

 • Dyskalkulia. Od diagnozy do skutecznej pomocy
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna dziecka dyslektycznego.
 • Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Rozpoznawanie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu o podłożu dysleksji rozwojowej.
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu zdolności do skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania.
 • Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego w szkole i klasie. Objawy zaburzeń i możliwości wsparcia ze strony nauczyciela.
 • Dziecko z FAS (płodowym zespołem alkoholowym) w klasie. Funkcjonowanie, potrzeby, możliwości pomocy.
 • Gotowość szkolna dziecka.

Zaburzenia emocji i zachowania

 • Specyfika rozwoju dziecka ze szczególnym naciskiem na etapy, w których pojawiają się kryzysy, zachowania buntownicze i agresywne.
 • Zaburzenia psychosomatyczne dzieciństwa i adolescencji.
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym, impulsywnym, mającym problemy z koncentracją uwagi.
 • Praca z dziećmi mającymi trudności adaptacji do nowych warunków życia (zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły, zmiana sytuacji rodzinnej- rozwód, śmierć rodzica).
 • Trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.
 • Jak radzić sobie z agresją i przemocą wśród dzieci i młodzieży?
 • Zaburzenia odżywiania.
 • Agresja - rodzaje, czynniki, sposoby przeciwdziałania.
 • Zachowania lękowe wieku rozwojowego z uwzględnieniem fobii szkolnej.
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?
 • Jak rozmawiać z nastolatkiem o zachowaniach ryzykownych?
 • Formy i metody socjalizacji młodzieży przejawiającej trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.
 • Jak skutecznie przeciwdziałać przemocy rówieśniczej i prześladowaniu w szkole?
   

Rodzic, opiekun, dziecko, wychowawca

 • Aktywne metody pracy z dzieckiem.
 • Dopalacze i inne substancje psychoaktywne - metody działania.
 • Formy i metody pracy psychopedagogicznej (terapia pedagogiczna) z wychowankiem jego rodziną.
 • Nadpobudliwość psychoruchowa - wychowywać czy leczyć?
 • Nastolatek w gimnazjum - jak pomóc w dorastaniu.
 • Trudne relacje w rodzinie, ich diagnoza i możliwości działań terapeutycznych.
 • Adaptacja dziecka do przedszkola.
 • Oddziaływania wychowawcze wobec dzieci.
 • Pozytywne wzmacnianie.
 • Rola zabawy w rozwoju dziecka.
 • Jak uczyć się szybko i skutecznie?
 • Profilaktyka stresu, nowoczesne doradztwo zawodowe i inne czynniki chroniące przed syndromem wypalenia.

Zajęcia prowadzone są w trzech formach:

 • Seminarium trwające 2 – 3 godziny dydaktyczne, prowadzone w formie interaktywnego wykładu z użyciem form aktywizujących, zawierające elementy dyskusji grupowej; ilość osób: bez ograniczeń; koszt jednej godziny: 150 zł.
 • Warsztat 1° (podstawowy) odbywający się jednorazowo od 5 do 8 godzin dydaktycznych, opierający się na praktycznych ćwiczeniach z wykorzystaniem metod aktywizujących; ilość osób: od 6 do 12; koszt jednej godziny: 130 zł.
 • Warsztat 2° (poszerzony)  stanowiący cykl zajęć, od 15 godzin dydaktycznych, opierający się na praktycznych ćwiczeniach z wykorzystaniem metod aktywizujących, ilość osób: od 6 do 12, koszt jednej godziny: 110 zł.

Realizujemy także inne tematy na zamówienie

 

2. Szkoła dla rodziców i wychowawców

Szkoła dla rodziców i wychowawców to program spotkań adresowany do każdego, kto poszukuje sposobu nawiązania cieplejszych, opartych na zaufaniu i przyjaźni relacji zarówno z własnymi dziećmi jak też z uczniami i wychowankami.

Celem programu jest wspieranie rodziców jak też kadry nauczycielskiej w budowaniu przyjaznej atmosfery bezpieczeństwa i zrozumienia, pomoc w radzeniu sobie w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i młodzieżą. To również nauka efektywnej, otwartej komunikacji, okazja do refleksji nad własną strategią wychowawczą.

 Szkoła dla rodziców i wychowawców pozwala doświadczyć poczucia zadowolenia i wzajemnej bliskości płynącej z głębokiej relacji, dialogu między nauczycielem i uczniem, oraz więzi opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Myślą przewodnią szkoły dla rodziców jest:

Wychowywać to kochać i wymagać

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod" co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.                                           

Tematyka zajęć:

Część I - Budowanie relacji dorosły – dziecko/nastolatek, a w tym:

Część II – wspieranie umiejętności budowania relacji między dziećmi

Część III - dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:

Czas trwania: Cykl 10 warsztatów, odbywających się raz w tygodniu i trwających 3 godziny każdy. Zajęcia są prowadzone metodami aktywizującymi przez specjalistów.

Prowadzenie: 2 trenerów – terapeutów programu

Koszt: 75 zł od osoby za 3 godzinny warsztat (koszt całkowity to 750 zł od osoby za cały program)

Ilość uczestników: 12 osób w grupie

Miejsce: placówka lub siedziba PCTS  junior  ul. 3go Maja 18/7a w Lublinie

Terminy: do uzgodnienia

Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.
 

3. Superwizja szkolna  

Superwizja szkolna oparta jest na założeniach Grup Balinta i koncentruje się na relacjach nauczyciel-uczeń. Ten typ pracy polega na dokonaniu wglądu w relację między dorosłym i dzieckiem - zatem spotkania bazują na omawianiu konkretnych przykładów uczestników grupy. Analiza tych relacji zapewnia profesjonalną i komfortową pracę z dziećmi i adolescentami. Zapobiega także trudnościom w kontakcie z uczniem oraz wypaleniu zawodowemu. Superwizje prowadzone są cyklicznie w grupach półotwartych co sprzyja zwiększeniu komfortu pracy i poczuciu bezpieczeństwa. Spotkania prowadzone są przez psychoterapeutów junior posiadających bogate doświadczenie w pracy superwizyjnej.

Grupa docelowa: nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni.

Forma i czas pracy: Spotkania prowadzone są cyklicznie (minimum 5 spotkań raz w tygodniu) po 90 minut.

Koszt: 250 zł za spotkanie seminaryjne zorganizowane (grupa 10-12 osobowa) lub 40 zł odo osoby za 2 godz. seminarium w juniorze.

Prowadzenie: psychoterapeuta PCTS


4. Warsztaty z zakresu umiejętności osobistych i interpersonalnych     


Prócz szkoleń stricte specjalistycznych proponujemy również szkolenia rozwijające umiejętności społeczne. Jak wiadomo praca nauczyciela wiąże się z ciągłym przebywaniem z uczniami, radzeniem sobie z ich niechęcią, brakiem motywacji, znudzeniem. Proponujemy Państwu ofertę szkoleń, które będą pomocne we wzmocnieniu umiejętności interpersonalnych nauczyciela. Zyskają Państwo między innymi wiedzę na temat tego jak skutecznie motywować podopiecznych, w jaki sposób prowadzić zajęcia, aby były interesujące czy też w jaki sposób rozwiązywać nawet najtrudniejsze konflikty.

Proponowane tematy:

 • Trening umiejętności interpersonalnych uczeń- wychowawca.
 • Asertywny nauczyciel – trening stawiania granic.
 • Uważność (mindfullnes) w pracy nauczyciela - wzmacnianie motywacji i satysfakcji w pracy, redukcja stresu.
 • Kreatywny nauczyciel – czyli o kreacji, twórczości, oryginalności w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Jak płonąć i nie dać się wypalić czyli kilka słów o stresie i wypaleniu zawodowym nauczyciela.
 • Zmotywowany nauczyciel - żeby się chciało chcieć, czyli trudna sztuka motywowania.
 • Psychologiczne uwarunkowania osiągnięć - wszyscy możemy być mistrzami.
 • Konflikt jako siła twórcza - od rywalizacji do współdziałania.

Realizujemy także inne tematy na zamówienie.

Zajęcia prowadzone są w dwóch formach:

 • Warsztat 1° (podstawowy) odbywający się jednorazowo od 5 do 8 godzin dydaktycznych, opierający się na praktycznych ćwiczeniach z wykorzystaniem metod aktywizujących; ilość osób: od 6 do 12; koszt jednej godziny: 130 zł.
 • Warsztat 2° (poszerzony)  stanowiący cykl zajęć, od 15 godzin dydaktycznych, opierający się na praktycznych ćwiczeniach z wykorzystaniem metod aktywizujących, ilość osób: od 6 do 12, koszt jednej godziny: 110 zł.
   

5. Wykłady i seminaria                                                                      

Dysponujemy również ofertą wykładów mających na celu bliższe zapoznanie się z teorią na gruncie której budujemy praktyczne zachowania. Podczas wykładów poruszymy tematy związane między innymi z kompetencjami wychowawcy, budowaniem relacji zarówno z podopiecznym jak też z rodzicami dziecka. Wykłady uzupełnione będą dyskusją grupową, której celem jest przedstawienie własnych przemyśleń i własnego punktu widzenia na forum grupy, podzielenie się doświadczeniami.

Proponowane tematy:

 • Specyfika wieku dojrzewania ze szczególnym naciskiem na zadania rozwojowe, kryzysy tożsamości oraz obraz ciała.
 • Rola grupy rówieśniczej w procesie kształtowania tożsamości u adolescentów.
 • Mądre przywództwo czyli jak dzisiaj odpowiedzialnie wychowywać dzieci.
 • Umiejętności terapeutyczne niezbędne w pracy nauczyciela.
 • Efektywna współpraca kadry nauczycielskiej z rodzicami.

Realizujemy także inne tematy wykładów na zamówienie                                                                                                                    

Zajęcia prowadzone są w formie:

Seminarium  trwającego 2 - 3 godziny dydaktyczne, prowadzonego w formie interaktywnego wykładu z użyciem form aktywizujących, ilość osób: bez ograniczeń, koszt jednej godziny: 150 zł.