Psychoterapia

Psychoterapuci pracujący w PCTS JUNIOR podejmują konsultacje oraz terapię DZIECI I MŁODZIEŻY, m.in. w następujących problemach rozwojowych i psychicznych: 

ZABURZENIA PROCESÓW EMOCJONALNO-MOTYWACYJNYCH

- Zaburzenia zachowania:

 • zachowania agresywne,
 • nieradzenie sobie ze złością,
 • zachowania opozycyjno-buntownicze,
 • niedostosowanie społeczne,
 • moczenie mimowolne - niekontrolowanie popędów oddawania moczu,
 • zanieczyszczanie się kałem - niekontrolowanie popędów oddawania kału,
 • zaburzenia snu, lęki nocne, somnambulizm,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, odmowa jedzenia, bulimia, nawykowe wymioty, otyłość, zaburzenia łaknienia, zjadanie substancji niespożywczych),
 • zahamowanie psychoruchowe (ruchy mało sprawne i zręczne, ograniczenie spontanicznej aktywności ruchowej, symptomy niepokoju ruchowego, nieporządku w czynnościach wykonawczych, znaki braku zainteresowania otaczającą rzeczywistością, obniżenie ekspresji uczuciowej przy podwyższeniu się pobudliwości emocjonalnej, wzmożona reaktywność układu fizjologicznego (np. szybkie blednięcie, czerwienienie się),
 • stereotypie ruchowe (np. ssanie palca, kołysanie się, uderzanie głową o twarde powierzchnie),
 • zaburzenia nawyków i popędów (samouszkodzenia, hazard, piromania, kleptomania, trichotilomania - wyrywanie i zjadanie włosów)

- Zaburzenia emocji:

 • lęk przed separacją
 • zaburzenia lękowe w postaci fobii
 • lęk społeczny
 • uogólnione zaburzenia lękowe
 • zaburzenia związane z rywalizacją w rodzeństwie
 • zaburzenia depresyjne
 • zespół stresu pourazowego,
 • nerwica: m.in. nerwica natręctw, lękowa, depresyjna, hipochondryczna, histeryczna, konwersyjna, neurastenia, psychastenia,
 • zaburzenia lękowe z somatyzacją (odczuwaniem dolegliwości somatycznych przy braku diagnozy jakiejkolwiek choroby),
 • problemy psychosomatyczne, tzw. nerwice narządowe powiązane z zaburzeniami wegetatywno-somatycznymi (m.in.: spożywanie zbyt małej ilości wybranych pokarmów, problemy ze snem, z apetytem, migrena, bóle brzucha, alergia, astma itp.),
 • infantylizm uczuciowy: m.in. mała samodzielność i aktywność, szukanie oparcia u dorosłych, łatwe zniechęcanie się przeszkodami,
 • nerwowość dziecięca: m.in. objawy wegetatywne połączone z wzmożoną pobudliwością, zmianą nastrojów, zachowaniami regresyjnymi,

- Zaburzenia funkcjonowania społecznego:

 • reaktywne zaburzenia przywiązania,
 • zaburzenia selektywności przywiązania,
 • tiki

ZABURZENIA MOWY M.IN. NA TLE EMOCJONALNYM (TZW. LOGONERWICE)

 • niedojrzałość artykulacyjna: m.in. tzw. spieszczanie – popełnianie błędów artykulacyjnych,
 • jąkanie,
 • afonia histeryczna: całkowita utrata głosu lub mówienie jedynie szeptem,
 • mutyzm wybiórczy (niemożność mówienia w danych okolicznościach, przy zachowanej zdolności do mówienia w innych),
 • tiki głosowe (wokalne), np. chrząkanie, „przeczyszczanie gardła”, powtarzanie dźwięków wydawanych przez innych,
 • wydawanie nieartykułowanych okrzyków przy tikach ruchowych (podejrzenie zespołu Tourette’a),
 • koprolalia: wypowiadanie, wołanie lub wykrzykiwanie wulgarnych słów przy występowaniu jakiś tików.

ZABURZENIA ROZWOJU OSOBOWOŚCI

 • różnego rodzaju kryzysy rozwoju osobowości (brak  podstawowej ufności, poczucia bezpieczeństwa, ciągłe przeżywanie zagrożenia, trudności w osiągnięciu autonomii, samokontroli  i poczucia własnej odrębności, problemy w treningu czystości,  poczucie winy w związku z brakiem ukształtowania orientacji na cele i podejmowania inicjatywy, brak przedsiębiorczości i produktywności – poczucie niższości i niskie poczucie własnej kompetencji),
 • depresja (m.in. niski nastrój, utrata zainteresowań, duża męczliwość, myśli samobójcze i inne tendencje autodestrukcyjne),
 • poczucie alienacji: poczucie anomii – postrzeganie reguł społecznych jako niejasnych, sprzecznych oraz narzuconych z zewnątrz; poczucie bezsensu – brak jasności w co należy wierzyć i co jest w  życiu ważne; poczucie samowyobcowania – poczucie oderwania od własnych przekonań i idei; poczucie bezradności, brak związku między własnym zachowaniem i wywoływanymi przez nie skutkami; poczucie izolacji, osamotnienia.
 • zakłócenia rozwoju psychoseksualnego: zaburzenia dojrzewania, rozwoju seksualnego (niepewność co do własnej tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej – osoby nie są pewne czy ich orientacja jest homoseksualna, heteroseksualna czy biseksualna – lęki związane z seksualnością, własną rolą seksualną); orientacja seksualna niezgodna z ego (ego-dystoniczna) – odnosi się do istnienia psychicznego cierpienia z powodu własnej orientacji homoseksualnej; zaburzenia związków seksualnych; prostytucja, nierząd nieletnich; bardzo wczesna inicjacja seksualna; zaburzona identyfikacja z rolami seksualnymi rodziców, czasami związana np. z niechęcią rodziców względem dziecka lub jego płci; samogwałt dziecięcy wywołany przypadkowym doświadczeniem dziecka, które jako przyjemne – utrwaliło się; kompulsywna masturbacja; natręctwa seksualne; seksoholizm – częste oglądanie pornografii.
 • trudności w relacjach z bliskimi osobami i niezdolność do nawiązywania bliskich kontaktów emocjonalnych,
 • poczucie niskiej samooceny i negatywny obraz siebie i niewiara we własne możliwości,
 • socjopatia / charakteropatia: nazewnictwo w zależności, czy przyczyny tkwią w zaniedbaniach środowiskowych czy uszkodzeniu c.u.n. – m.in. niekontrolowane wybuchy złości, gniewu, nadpobudliwość, niski poziom uczuciowości wyższej, przejawy patologicznych potrzeb.

 

ZAKŁÓCENIA FUNKCJONOWANIA W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIAMI ŻYCIOWYMI

 • żałoba po śmierci bliskiej osoby,
 • trudności z radzeniem sobie z sytuacjami stresującymi,
 • trudności z adaptacją do środowiska przedszkolnego i szkolnego,
 • niezdolność przystosowania się do trudnej sytuacji życiowej (m.in. rozwód rodziców),
 • doświadczenie przemocy fizycznej i psychicznej,
 • współuzależnienie w związku z alkoholizmem jakiegoś członka rodziny,
 • zakłócenia zachowania w związku z wykorzystaniem seksualnym i innymi urazami seksualnymi.